Category Archives: Kỹ thuật chọn tạo con giống

Kỹ thuật chọn tạo con giống tốt cần ưu tiên những cơ sở sản xuất chất lượng, tăng trưởng nhanh, phù hợp với điều kiện và môi trường …